ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι KIengineers παρέχουν με υπευθυνότητα και συνέπεια τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Στατικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Μελέτη Κτιριακών Έργων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα, Μεταλλικών Κατασκευών, Κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία, Σύμμικτων Κατασκευών, Ξύλινων Κατασκευών, Αποκατάσταση Υφιστάμενων Κατασκευών, Αποτίμηση Φέρουσας Ικανότητας των Κατασκευών με χρήση Ανελαστικών Αναλύσεων Pushover, καθώς και Σχεδιασμός και Διαστασιολόγηση Ενισχύσεων Κτιρίων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΑΝ.ΕΠΕ. (ΚΑΝονισμός ΕΠΕμβάσεων).
  • Γεωτεχνικές Μελέτες: Εκτέλεση Γεωτεχνικών Ερευνών μέσω Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων αλλά και αντίστοιχων Εργαστηριακών Δοκιμών προκειμένου για τον προσδιορισμό της στρωματογραφίας αλλά και της αντοχής του υπεδάφους, Μελέτη και Ανάλυση Σηράγγων, Υπολογισμός και Διαστασιολόγηση Αντιστηρίξεων (φρεατοπάσσαλοι, πασσαλοσανίδες, προεντεταμένες αγκυρώσεις, αντηρίδες κ.α.), Διαστασιολόγηση Επιφανειακών αλλά και Βαθειών Θεμελιώσεων, Ανάλυση Ευστάθειας Χωματουργικών Έργων (ορύγματα – επιχώματα)
  • Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων: Χρονικός Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων, Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση Διαχείρισης Κινδύνου (risk analysis), και Προσδιορισμός Κόστους, μέσω της εφαρμογής επαναληπτικών μεθόδων προσομοίωσης (στοχαστικός προσδιορισμός)
  • Άδειες Δόμησης: Έκδοση, Αναθεώρηση, Ενημέρωση, Μελέτη – Επίβλεψη
  • Ρύθμιση Αυθαιρέτων: Τακτοποίηση Αυθαιρέτων με το ν. 4178/13, Έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού, Έλεγχος Στατικής Επάρκειας
  • Βεβαίωση Νομιμότητας: χορήγηση Βεβαίωσης Νομιμότητας ιδιοκτησίας
  • Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης: χορήγηση Βεβαίωσης Χώρου Κύριας Χρήσης (ΒΧΚΧ) για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (εστιατόριο, αναψυκτήριο κλπ.)
  • Τοπογραφικές Εργασίες
  • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ): διενέργεια αυτοψίας για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είτε για μίσθωση, είτε για αγοροπωλησία ιδιοκτησίας
  • Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον: διενέργεια αυτοψίας για ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον, με πρόταση και εφαρμογή ενεργειακής αναβάθμισης της κατασκευής