ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Οι KIengineers είναι ένα Τεχνικό Γραφείο, με βασική στελέχωση δύο αδέλφια Πολιτικούς Μηχανικούς, Διπλωματούχους του ΕΜΠ με ειδίκευση και εμπειρία στις Στατικές αλλά και στις Γεωτεχνικές Μελέτες. Η δραστηριοποίηση μας στο χώρο των Τεχνικών Μελετών, ως εννιαίο Τεχνικό Γραφείο ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2011 και συνεχίζει και εξελίσσεται με επιτυχία μέχρι σήμερα. Το γραφείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με εξειδικευμένα προγράμματα και λογισμικό Πολιτικού Μηχανικού, προκειμένου να ανταπεξέρχεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων του.

Ο Κωνσταντίνος ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του ΕΜΠ με εξειδίκευση Δομοστατικού Μηχανικού (2002). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο “Σχεδιασμό και Κατασκευή Υπογείων Έργων” του ΕΜΠ (2004) καθώς και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στη “Διοίκηση Επιχειρήσεων” (Athens MBA) του ΟΠΑ (2013). Είναι μέλος Τ.Ε.Ε. (ΑΜ: 91344) από το 2002. Κατέχει δεκαετή εμπειρία στον κλάδο των Μελετών σε Στατικές και Γεωτεχνικές Μελέτες, και εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας συνεργαζόμενος με μεγάλες Τεχνικές Εταιρείες.

Η επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει:

  • την Ειδίκευση σε θέματα Γεωτεχνικού Σχεδιασμού

Μελέτη και Ανάλυση Σηράγγων, Αντιστηρίξεις Πρανών και Παρειών Εκσκαφής, Αντιμετώπιση Επιφανειακών Καθιζήσεων λόγω διάνοιξης σηράγγων, Υπολογισμός Φέρουσας Ικανότητας και Καθιζήσεων Θεμελιώσεων, Ανάλυση Πασσάλων κ.α.

  • την Επίβλεψη Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων αλλά και Εργαστηριακών Δοκιμών.
  • τον Προγραμματισμό και τη Διαχείριση Τεχνικών Έργων
  • καθώς και την Ειδίκευσή του σε θέματα Στατικής Ανάλυσης

Kτιριακά Έργα από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα και Μεταλλικές Κατασκευές.

Η Κατερίνα ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του ΕΜΠ, με εξειδίκευση Δομοστατικού Μηχανικού (2009). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο “Δομοστατικό Σχεδιασμό και Ανάλυση των Κατασκευών” του ΕΜΠ (2011), μέλος Τ.Ε.Ε. (ΑΜ: 121308) από το 2009, Ενεργειακή Επιθεωρήτρια Κτιρίων (ΑΜ: 15595) από το 2014. Κατέχει πενταετή εμπειρία στον κλάδο των Στατικών Μελετών, όπου εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας, συνεργαζόμενη και με άλλα Τεχνικά Γραφεία.

Η επαγγελματική της εμπειρία περιλαμβάνει:

  • την Ειδίκευση σε θέματα Δομοστατικού Σχεδιασμού

Σχεδιασμός και Μελέτη Κτιριακών Έργων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα, Μεταλλικών Κατασκευών, Κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία, Σύμμικτων Κατασκευών, Ξύλινων Κατασκευών, Αποκατάσταση Υφιστάμενων Κατασκευών, Αποτίμηση Φέρουσας Ικανότητας των Κατασκευών με χρήση Ανελαστικών Αναλύσεων Pushover, καθώς και Σχεδιασμός και Διαστασιολόγηση Ενισχύσεων Κτιρίων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΑΝ.ΕΠΕ. (ΚΑΝονισμός ΕΠΕμβάσεων).

  • τη Διαχείριση Πολεοδομικών κλπ. θεμάτων

Έκδοση Αδειών Δόμησης, Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων, Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργείακης Απόδοσης (ΠΕΑ), ένταξη στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», Βεβαιώσεις Νομιμότητας, Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης κλπ.

Η βασική στελέχωση των KIengineers συμπληρώνεται από ένα δίκτυο συνεργατών, διαφόρων ειδικοτήτων, με στόχο πάντα την πληρότητα και την αρτιότητα των μελετών και εν τέλει την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο.